STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

KM 599/15 LICYTACJA 17-11-2020 r. godz 11:00 DZIAŁKI NIEZABUDOWANE W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

2020-10-12

                                                                                                                                          Oświęcim, dnia 25.09.2020 r.
Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
mgr Małgorzata Bociąga - Szot
Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu
ul.  Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim  
Sygn.akt I KM 599/15
                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E
    Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot zawiadamia na podstawie art. 1013(6) § 1 kpc, że w dniu  17.11.2020 r. o godz. 11.00 w kancelarii komornika przy ul. Łukasiewicza 4 w Oświęcimiu odbędzie się
                                                                                           D R U G A      L I C Y T A C J A
prawa własności niezabudowanych działek gruntowych o nr: 848/1, 848/2, 848/3 oraz 848/4, położonych na użytku R - tereny rolne, a zgodnie z MPZP na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej o powierzchni użytkowej 3179 m2, położonych w Nowej Wsi, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR2E/00036138/8


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 257.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi jedną drugą wartości oszacowania t.j. kwotę: 128.500,00 zł
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania t.j. kwotę: 25.700,00 zł
Wadium nalezy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000  9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (liczy się data uznania na rachunku komornika).
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 09.11.2020 r. w godz. 10.00 - 10.15
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika  do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.