STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

Własnościowe Spółdzielcze Prawo do lokalu mieszkalneg - 51,20m2 - JAWISZOWICE

2019-08-22

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 26.08.2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 206 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 51,20 m2 położonego w Jawiszowicach gm. Brzeszcze Os. Paderewskiego 15/21, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00056956/7

 

 

Prawo oszacowane jest na kwotę: 139.500,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 104.625,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 13.950,00 zł

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia w dniu 19.08.2019 r. w godz. 10.00 - 10.15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 0-792 525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.