STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

KM 1871/18 udział 1/2 w prawie działki gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym Brzeszcze ul. Tysiąclecia 12, 06-11-2020 r.

2020-07-20

 

Oświęcim, dnia 07.07.2020 r.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

mgr Małgorzata Bociąga - Szot

Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu

ul.Łukasiewicza 4

32-600 Oświęcim

Sygn.akt I KM 1871/18

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06.11.2020 r. o godz. 13.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 201 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności działki o nr: 2658 o powierzchni 1152 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym, murowanym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 160,12 m2, budynkiem gospodarczym murowanym oraz budynkiem gospodarczym z elementów betonowych prefabrykowanych, położonej w Brzeszczach przy ul. Tysiąclecia 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00013699/4

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 238.800,00 zł

Udział w nieruchomości wysokości 1/2 w oszacowany jest na kwotę 119.400,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 79.600,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 11.940,00 zł

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia w dniu 29.10.2020 r. w godz. 10.00 - 10.15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 0-792 525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

mgr Małgorzata Bociąga - Szot