STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

KM 1426/17 działka gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, Smolice.II Licytacja 06.11.2020 r. o godz. 14.10

2020-08-07

Oświęcim, dnia 18.07.2020 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
mgr Małgorzata Bociąga - Szot
Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu
ul.Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
Sygn.akt I KM 1426/17 i inne
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06.11.2020 r. o godz. 14.10 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  s. 201 odbędzie się:

                                                                  D R U G A    L I C Y T A C J A

prawa własności działki gruntowej o nr: 511/2 o powierzchni 1134 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, murowanym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 88,50 m2, wyposażonym w instalacje wodną, elektryczną, kanalizacyjną, położonej w Smolicach przy ul. Wspólnej 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00028211/8Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 139.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 92.933,33 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 13.940,00 zł
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000  9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (liczy się data uznania na rachunku komornika).
Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Nieruchomość można oglądać  w miejscu jej położenia w dniu 27.10.2020 r. w godz. 10.00 - 10.15.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 0-792 525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do  licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.