STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

KM 1971/17 i inne 11-06-2021 r. I licytacja Lokal uzytkowy Chełmek pl. Kilińskiego 1/I

2021-05-19

 

Oświęcim, dnia 11.05.2021 r.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

mgr Małgorzata Bociąga - Szot

Kancearia Komornicza nr I w Oświęcimiu

ul.Łukasiewicza 4

32-600 Oświęcim

Sygn.akt I KM 1971/17 i inne

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 11.06.2021 r. o godz. 13.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 206 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności lokalu użytkowego przeznaczonego do realizacji produkcji przemysłowej usytuowanego na dwóch kondygnacjach, składającego się z magazynu skór, sortowni, magazynu urządzeń z biurem, czerpni powietrza, maszynowni, pomieszczenia kondensatorów, przepompowni, portierni, umywalni, hurtowni obuwia, szatni damskiej, szwalni, laboratorium, oddziału sznurówek, biura szwalni, magazynu 510, magazynu podręcznego, rozkroju wierzchów, magazynu worków, montażu 541, szwalni 121, rozkroju spodów, oddziału 413, wc męskiego o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 5356 m2, wyposażonego w instalacje: wodną, kanalizacyjną, energii elektrycznej, ciepłociągu wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej o nr księgi wieczystej KR1E/00040734/0 w wysokości 5356/9129 części, położonego w Chełmku przy Pl. Kilińskiego 1 /I dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00040735/7

 

 

 

Prawo oszacowane jest na kwotę: 1.302.400,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 976.800,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 130.240,00 zł

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia w dniu 02.06.2021 r. w godz. 10.00 - 10.15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 0-792 525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.