STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

KM 156/15 i inne, 27-07-2021 r. - I licytacja prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej Oświęcim ul. Fabryczna

2021-05-19

 

Oświęcim, dnia 11.05.2021

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

mgr Małgorzata Bociąga - Szot

Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu

ul.Łukasiewicza 4 32-600 Oświęcim

Sygn.akt I KM 156/15 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 27.07.2021 r. o godz. 11.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 201 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o nr: 1478/13 o powierzchni 0,5524 ha zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym z częścią przeznaczoną pod działalność gastronomiczną, murowanym w technologii tradycyjnej, wyposażonym w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową o powierzchni użytkowej 354,18 m2, budynkiem dawnej stacji paliw murowanym w technologii tradycyjnej, wyposażonym w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną o powierzchni użytkowej 57 m2 , budynkiem dawnej wiaty na oleje o konstrukcji stalowej z zadaszeniem wykonanym z blachy, wyposażonym w instalacje elektryczną o powierzchni użytkowej 84 m2, budynkiem garaży zaadoptowanym do realizacji funkcji myjni samochodowej, murowanym w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 54 m2, budynkiem portierni murowanym w technologii tradycyjnej, wyposażonym w instalacje elektryczną o powierzchni użytkowej 13 m2, położonej w Oświęcimu przy ul. Fabrycznej, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00039858/5 oraz prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o nr: 1478/9 o powierzchni 0,1998 ha, stanowiącej pas gruntu o długości około 300 m i szerokości ok. 6,50 m, wysposażoną w uzbrojenie sieci wodociagowej, energii elektrycznej i kanalizacyjnej, zlokalizowaną pomiędzy pasem drogowym ul. Fabrycznej, a działką o nr: 1478/13 położonej w Oświęcimu przy ul. Fabrycznej, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00040439/2

Działka oddana jest w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat do dnia 05.12.2089 r.

Działka o nr: 1478/13 obciażona jest nieodplatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu pasem 8 m szerokim istniejącą drogą betonową w kierunku południowym od ulicy Fabrycznej.

Zabudowania na działce 1478/13 obciążone są prawami najmu zgodnie z zapisami w treści działu III księgi wieczystej o nr: KR1E/00039858/5.

 

Działka wraz z budynkami oszacowana jest na kwotę 984.246,00 zł brutto( w tym VAT w kwocie 184.046,00 zł)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 738.184,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 98.424,60 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15.07.2021 r. w godz. 10.00 - 10.15

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033-842-25-68, 0-792 525-275 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.domaukcyjny.wroc.pl, www.licytacje.komornik.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.