STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
-> Wniosek egzekucyjny
-> Skarga na czynności

27-07-2021 r. Prawa własności działki gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym - Zator

2021-07-15

 

Oświęcim, dnia 28.06.2021 r.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

mgr Małgorzata Bociąga - Szot

Kancearia Komornicza nr I w Oświęcimiu

ul.Łukasiewicza 4

32-600 Oświęcim

Sygn.akt I KMP 31/03 i inne

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 27.07.2021 r. o godz. 10.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 206 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

prawa własności działki gruntowej o nr: 202 o powierzchni 164 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o konstrukcji murowanej o powierzchni 68,80 m2 w złym stanie technicznym - do remontu kapitalnego lub rozbiórki, wyposażonego w instalację wodną oraz elektryczną, położonej w Zatorze przy ul. Krakowskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00035239/2

 

 

 

Prawo oszacowane jest na kwotę: 25.500,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 19.125,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 2.550,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia w dniu 21.07.2021 r. w godz. 11.00 - 11.15

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 0-792 525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.